Project Religieus Leven

From SPIRIN
Jump to: navigation, search
Overzicht Project Religieus Leven
Project Religieus Leven/Ontwikkelingen binnen het roepingenwerk
Gestalten van roeping in de Schrift
Herbronning
Jakob en de Engel.origineel.jpg

Project Religieus Leven
(onderzoek)
Pierre Humblet
Konferentie Nederlandse Religieuzen


Main contributions:Gezamenlijk Project Religieus Leven van het Titus Brandsma Instituut en de Konferentie Nederlandse Religieuzen
Toegepast en beleidsvoorbereidend onderzoek met betrekking tot het religieuze leven in Nederland

Pierre HumbletKonferentie Nederlandse Religieuzen    2009Project
 © Spirin Publication


Het Project Religieus Leven is een gezamenlijk initiatief van het Titus Brandsma Instituut en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).[1]

Dit project richt zich op toegepast en beleidsvoorbereidend onderzoek met betrekking tot het religieuze leven in Nederland. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij, dat in dit kader onderzoek, beleidsontwikkeling, uitvoering en communicatie met de achterban van Religieuze Instituten nauw verweven zijn. De wetenschappelijke doorlichting van het religieuze leven moet bijdragen aan de mogelijkheden ervan voor de toekomst.

Beide instituten zijn dit samenwerkingsverband aangegaan in 1999. In 2003 werd in een raamovereenkomst voor de huidige werkvorm gekozen. Sindsdien wordt dit samenwerkingsproject telkens geconcretiseerd in een aantal deelprojecten, die binnen deze context worden uitgewerkt en uitgevoerd. Dat betreft onder meer:

Per 1 maart 2009 is afgesproken dat met name het deelproject ontwikkelingen binnen het roepingenwerk in de daarop volgende zes jaren voorrang zal krijgen. Met ingang van 1 maart 2015 werd dit project opnieuw verlengd voor de duur van zes jaar. Opnieuw kreeg daarbij dit laatste deelproject het hoofdaccent. Naar buiten toe wordt voor de activiteiten die in dat kader ontplooid worden de naam Huis van de Roeping gebruikt.


  1. De Konferentie Nederlandse Religieuzen is de officiële koepelorganisatie van de religieuze instituten (ordes, congregaties, abdijen) in Nederland. Ze ontstond in haar huidige vorm in 2004 uit een fusie van de vier samenwerkingsverbanden van religieuzen, die zich daarvóór per categorie hadden georganiseerd, namelijk de broedercongregaties (SBCN), de aktieve vrouwelijke religieuzen (SNVR), de priesterreligieuzen (SNPR) en de Monialen (SMB). In de jaren vóór 2004 bestond de KNR ook al, maar had ze de status van samenwerkingsorgaan van deze voormalige samenwerkingsverbanden.